Prejsť na obsah

Všeobecné zmluvné podmienky CK Xplora Travel

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Xplora Travel s.r.o. sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou Xplora Travel s.r.o., IČO: 52 218 562, so sídlom Hospodárska 56, 917 01 Trnava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43857/T. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde, ktorú cestovná kancelária Xplora Travel s.r.o. uzatvára s cestujúcim, najmä podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“).

I.ZMLUVNÉ VZŤAHY

1. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou Xplora Travel s.r.o. (ďalej aj „CK“) a cestujúcim (fyzická alebo právnická osoba) vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenia písomnej/online individuálnej objednávky cestujúceho na zájazd alebo služby, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej ponuky zájazdov Xplora Travel, ale sú navrhnuté podľa konkrétnych požiadaviek cestujúceho. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa v celom rozsahu vzťahujú aj na akékoľvek čiastkové služby individuálne vyžiadané zo strany cestujúceho (napr. individuálne zabezpečenie ubytovania, prepravy a pod.).

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa rozumie:

a) Zákon: zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

c) Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

3. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že cestujúcemu a všetkým ďalším účastníkom zájazdu obstará vopred dohodnuté služby v dohodnutom rozsahu.

4. Zmluva o zájazde sa považuje za uzavretú a nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Potvrdením zmluvného vzťahu sa cestujúci zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za zájazd. Bez ohľadu na spôsob a formu uzavretia zmluvy o zájazde nadobúda zmluva o zájazde účinnosť (t.j. stáva sa pre cestujúceho záväznou) úhradou akejkoľvek čiastky ako zálohy za zájazd alebo úhradou celkovej ceny zájazdu. CK Xplora Travel poskytne cestujúcemu faktúru len na vyžiadanie cestujúcim, ktorý tak musí urobiť najneskôr pri podpise zmluvy o zájazde.

5. Cestujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré uviedol za seba a aj za ostatných účastníkov zájazdu do zmluvy o zájazde.

6. Ak cestujúci objedná v zmysle zmluvy o zájazde zájazd pre viacero osôb, alebo ak sa zájazd prevedie na tretiu osobu, všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy spoločne a nerozdielne. V prípade, že na strane cestujúceho vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „cestujúci“.

7. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, prípadne objednávateľ, podpisom alebo iným akceptovaním zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracovanie osobných údajov tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenie zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

8. Podpisom zmluvy cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde sa s jej obsahom, ako aj so všetkými jej súčasťami,oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Zmluvných podmienok cestovnej kancelárie Xplora Travel s.r.o.

II.CENA ZÁJAZDU

1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dohodnutou medzi cestovnou kanceláriou Xplora Travel a cestujúcim, prípadne objednávateľom. Ceny jednotlivých zá¬jazdov sú uvedené v aktuálnej ponuke na stránke www.xplora.sk, pričom pri každom konkrétnom zájazde je uvedené, čo cena zájazdu zahŕňa, ak zmluva o zájazde nestanoví inú cenu zájazdu. Cena zájazdu je kalkulovaná na osobu ubytovanú v izbe pre dve osoby, ak nie je v popise zájazdu uvedené inak. Cestujúci berie na vedomie, že letenka, ktorá bude zabezpečená v rámci ceny zájazdu je spravidla letenkou typu economy class. Letiskové poplatky sú zahrnuté v cene zájazdu

2. CK si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu do 21 dní pred zájazdom ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahr¬nuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu meny EUR voči inej mene (valute) v destinácii zájazdu použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

3. CK je oprávnená zvýšiť cenu zájazdu o sumu, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) písm. a) a b) oproti cene služieb alebo platieb zahrnutých v cene zájazdu, v prípade podľa ods. 2) písm. c) o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Písomné oznámenie o zvýšení ceny odošle CK cestujúcemu najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Cestujúcemu tým nevzniká právo odstúpiť od zmluvy bez zapla¬tenia zmluvných pokút.

4. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, navrhne Xplora Travel cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho, alebo objednávateľa jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

b) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,

c) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne,

d) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde alebo prijatia náhradného zájazdu má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.

5. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu, alebo nečerpal služby, z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK.

III.PLATOBNÉ PODMIENKY

1. CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v zmluve ako aj všetkých doobjednaných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím.

2. Nároky na zľavy uplatňuje cestujúci pred uzatvorením zmluvy o zájazde. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

3. Cestujúci je povinný pri uzatvorení zmluvy uhradiť najmenej 50% z ceny zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde (podmienka účinnosti zmluvy o zájazde), ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená cestovnou kanceláriou iná lehota.

4. Cestujúci sa zaväzuje zaplatiť zvyšnú časť ceny zájazdu najneskôr 45 dní pred začatím zájazdu.

5. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu cestujúci uhradí dohodnutú cenu zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu (fakultatívne resp. doplnkové služby) v plnej výške do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde, ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená cestovnou kanceláriou iná lehota.

6. V prípade, že CK Xplora Travel určí, že je nutné zaplatiť cenu fakultatívnych výletov vopred, pred zahájením zájazdu, je CK oprávnená požadovať zaplatenie takýchto fakultatívnych výletov v súlade s 3. alebo 4. vyššie. Ak cestujúci takto stanovenú cenu fakultatívneho výletu neuhradí, nie je oprávnený sa takéhoto výletu zúčastniť.

7. Akékoľvek platby za individuálne objednávky cestujúceho za služby, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej ponuky zájazdov sú splatné vo výškach a lehotách dohodnutých s cestujúcim na základe osobitnej ponuky na požadované služby.

8. Cestujúci a všetky osoby uvedené v zmluve o zájazde na strane cestujúceho majú právo na poskytnutie dohodnutých služieb iba po zaplatení celkovej ceny zájazdu. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu alebo zálohy za zájazd je CK Xplora Travel oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

IV.REZERVÁCIE

1. Cestujúci môže uskutočniť rezerváciu telefonicky, emailom alebo vyplnením a odoslaním formulára na stránke www.xplora.sk.

2. Rezervácia bude zrušená, ak nebude do 3 dní do CK doručená riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde a uhradených najmenej 50% z ceny zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu.

V.PREPRAVA A BATOŽINA, UBYTOVANIE, PROGRAM ZÁJAZDU, SPRIEVODCA CK

Preprava

1. CK Xplora Travel v snahe poskytnúť cestujúcim čo najkomfortnejšie podmienky leteckej dopravy spolupracuje s najlepšie hodnotenými leteckými spoločnosťami. Letecká doprava z Európy do cieľovej krajiny je zahrnutá v cene zájazdu, väčšinou zahŕňa aj prestupy. Cestujúci berie na vedomie, že letenka, ktorá bude zabezpečená v rámci ceny zájazdu je spravidla letenkou typu economy class.

2. Pri všetkých (leteckých) zájazdoch cestujúci berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu a príletu (max. posun ± 1 deň), ktorá závisí od aktuálneho letového poriadku danej leteckej spoločnosti, pričom cestujúci uzavretím zmluvy o zájazde vyhlasuje, že s takýmto možným posunom vopred súhlasí.

3. Pri zájazdoch s odletom alebo príletom na letisko Schwechat alebo Budapešť, doprava na letisko nie je zo strany CK Xplora Travel zabezpečená. Cestujúci si dopravu na letisko Schwechat alebo Budapešť zabezpečuje a hradí individuálne, pričom CK nenesie za takúto prepravu zodpovednosť.

4. CK nezodpovedá za meškanie leteckých spoločností a z toho vyplývajúce oneskorenia čerpania služieb (prípadne nevyčerpanie niektorých služieb) počas zájazdu a preto v tomto dôsledku neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Cestujúci si uplatňuje náhradu škody priamo u príslušnej leteckej spoločnosti, ktorá sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES). Sprievodca CK sa počas zájazdu vždy pokúsi cestujúcemu pomôcť pri riešení akejkoľvek nepríjemnej situácie s leteckou spoločnosťou, nemôže ale na úkor ostatných cestujúcich meniť program zájazdu.

5. CK nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny. Náhradu škody je cestujúci povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Zástupca CK poskytne cestujúcemu pomoc za účelom vybavenia reklamácie batožiny.

6. CK nezodpovedá za problémy spojené so zaregistrovaním sa na let (check-inom), prestupom na tranzitnom letisku a prepravou do cieľovej destinácie. CK môže, ak je takáto služba možná a dostupná, pre cestujúceho zabezpečiť registráciu na let (check-in) pred odletom online, avšak v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné zmeny, úpravy alebo zrušenie vykonané zo strany leteckej spoločnosti.

7. V prípade, ak je cestujúcemu odmietnutý nástup do lietadla (prípad tzv. overbookingu, keď letecká spoločnosť predá viac leteniek s očakávaním, že nie všetci cestujúci sa dostavia), má cestujúci v prípade letov z letísk EÚ a na letiská EÚ nárok podľa práva Európskej únie na kompenzáciu priamo od leteckej spoločnosti. CK nenesie zodpovednosť za následky odmietnutia vstupu do lietadla. CK môže poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc k tomu, aby sa mohol pripojiť k zájazdu, avšak nie na úkor ostatných cestujúcich. CK neposkytuje náhradu za nevyčerpané služby z dôvodu omeškania letu.

8. V prípade, že cestujúci má záujem o zabezpečenie letenky z/do iného miesta odletu/príletu, je to povinný túto skutočnosť oznámiť CK emailom pri prihlásení sa na zájazd, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy o zájazde. CK cestujúcemu vypracuje cenovú ponuku na letenku s požadovaným miestom odletu/príletu.

9. Cestujúci je povinný dodržať hmotnostný limit batožiny, ktorý určuje letecká spoločnosť. Informácia o váhovom limite bude poskytnutá cestujúcemu v podrobných pokynoch k zájazdu. Náklady spôsobené nadváhou batožiny si hradí zákazník sám.

10. Pri niektorých zájazdoch CK Xplora Travel je v základnej cene letenky príručná batožina. O veľkosti a hmotnosti príručnej batožiny je cestujúci riadne a včas informovaný. Cestujúci má možnosť doobjednať podpalubnú batožinu za príplatok. O tejto skutočnosti bude informovaný najneskôr v podrobných pokynoch k zájazdu.

Ubytovanie
11. Pri zájazdoch CK Xplora Travel sú cestujúci zväčša ubytovaní v hoteloch strednej kategórie (podľa miestnych noriem), spravidla v izbách pre 2 až 3 osoby, pokiaľ nie je v ponuke/zmluve uvedené inak. V niektorých prípadoch sa využíva aj ubytovanie nižšej triedy (v závislosti od možností danej lokality). Kategorizácia ubytovania je subjektívnym hodnotením CK, ktoré vychádza z miestnej kategorizácie hotelov, ak taká kategorizácia existuje. V exotických krajinách sa možný výskyt hmyzu na izbách nepovažuje za zníženú kvalitu ubytovania. Podrobnosti ohľadne ubytovania sú cestujúcemu poskytnuté v podrobných pokynoch k zájazdu alebo v prípade záujmu kedykoľvek pred podpisom zmluvy zmluvnými stranami.

12. Každý samostatne prihlásený cestujúci bude doubytovaný k ďalšiemu cestujúcemu/cestujúcim po dvoch alebo po troch na izbe, ak nie je v ponuke zájazdu alebo v zmluve uvedené inak. CK Xplora Travel sa usiluje v prvom rade ubytovať samostatne prihlásených cestujúcich rovnakého pohlavia. Ak takáto možnosť nie je, cestujúci bude doubytovaný na izbu s osobou opačného pohlavia.

13. Ak cestujúci nesúhlasí s doubytovaním, CK zabezpečí za príplatok, ktorý je nákladom cestujúceho, ubytovanie v jednolôžkovej izbe počas celého zájazdu. Samostatnú izbu je cestujúci povinný vyžiadať si už pri uzatváraní zmluvy.

14. Cestujúci súhlasí s tým, že CK je oprávnená zmeniť ubytovacie zariadenie, ak je obstarané ubytovanie rovnakej alebo vyššej kvality, a to pred aj počas zájazdu. Zmena ubytovacieho zariadenia za dodržania rovnakej alebo vyššej kvality nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho, ani na uplatnenie reklamácie.

Strava
Cestujúci berie na vedomie, že ak sú v cene zájazdu zahrnuté raňajky, ponuka je v súlade s miestnymi zvykmi v danej lokalite.

Program zájazdu
15. Základný program zájazdu je popísaný v aktuálnej ponuke CK Xplora Travel na stránke www.xplora.sk. Podrobnejšie rozpísaný program bude cestujúcim zaslaný v podrobných pokynoch pred zájazdom. Cestujúci musia rešpektovať inštrukcie a pokyny sprievodcu CK Xplora Travel, ako aj miestnych sprievodcov, vodičov, personálu na letiskách, a bezpečnostných zložiek daného štátu. Cestujúci sú povinní dodržiavať sprievodcom CK stanovený čas odchodu a odchodov dopravných prostriedkov, a takisto dodržiavať ďalšie organizačné pokyny. Ak sa cestujúci nedostaví k odchodu dopravného prostriedku v určenom čase sprievodcom CK Xplora Travel, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.

16. Pokiaľ svojím správaním cestujúci ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu, preukázateľne obťažuje ostatných cestujúcich alebo pokiaľ inak poruší tieto Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom si dopravu domov zabezpečuje výlučne na vlastné náklady a zodpovednosť.

17. Ak vznikne rozdiel v programe uvedenom na stránke www.xplora.sk a inej forme ponuky zájazdov, prednosť majú informácie na www.xplora.sk, ak podrobné pokyny k zájazdu neurčia inak.

18. CK má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu cestujúceho, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov cestujúceho voči CK Xplora Travel. Cestujúci berie na vedomie, že súčasťou niektorých zájazdov CK je aj program, ktorý si vyžaduje istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť a dodržiavanie miestnych zvyklostí. Cestujúci si je plne vedomý svojho zdravotného stavu a berie na seba plnú zodpovednosť za akékoľvek prípadné zranenia a ich následky.

19. Cestujúci uzavretím Zmluvy o zájazde akceptuje, že si je vedomý toho, že zájazdy organizované CK Xplora Travel sú špecifickým produktom, ktorý si v prípade nepredvídateľných okolností a v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša cestujúci. Ide najmä, nie však výlučne o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami vyššej moci (napr. vojna, vzbura, útok teroristov, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov cestujúcich) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. CK Xplora Travel si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych okolností vyššej moci, ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade neakceptovania náhradného programu sa cestujúci zaväzuje uhradiť CK všetky reálne navyše vzniknuté náklady. Cestujúci je oprávnený dopraviť sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo domov, pričom mu nevznikajú žiadne nároky voči CK.

20. Cestujúci uzavretím zmluvy o zájazde súhlasí, že nesie plnú zodpovednosť za vykonávanie akýchkoľvek športových a iných aktivít počas zájazdu (napr. turistika, potápanie, adrenalínové aktivity a iné športy), vykonáva ich na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. CK nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody, ktoré cestujúcemu vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania takýchto aktivít.

Sprievodca CK
Sprievodca CK Xplora Travel je cestujúcim k dispozícii počas celého zájazdu a to osobne alebo na telefónnom čísle poskytnutom zo strany CK v podrobných pokynoch k zájazdu. CK využíva aj služby lokálnych sprievodcov a miestnych tour operátorov. Sprievodca CK sa k skupine pripája vždy až v cieľovej destinácii (v príletovej hale alebo v mieste prvého ubytovania). Služby sprievodcu CK končia odprevadením cestujúcich na letisko (do odletovej haly alebo pred budovu letiska, v závislosti od miestnych bezpečnostných nariadení) v poslednej cieľovej destinácii zájazdu.

VI.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. K základným právam cestujúceho patrí:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

b) právo vyžadovať informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

c) právo byť bezodkladne oboznámený so zmenami týkajúcimi sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

d) právo písomne obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôležité a ktoré sú CK známe (ďalej len pokyny), ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, a to najmä:

i) upresnenie údajov uvedených v zmluve o zájazde, ktoré nie sú uvedené v ponuke, údajov ohľadom ďalších platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu,

ii) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje cestujúci na poskytnutie dohodnutých služieb (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania),

iii) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,

iv) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu Xplora Travel, na ktorého sa cestujúci v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie počas zájazdu.

e) V prípade, že 7 dní pred začatím zájazdu cestujúci ešte pokyny nemá, je povinný bezodkladne o tom CK informovať, aby bola zabezpečená náprava. Ak cestujúci posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi, že neobdržal pokyny, CK má za to, že pokyny obdržal včas a úplné. Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť (poskytnutie pokynov) splní pri uzatváraní zmluvy.

f) právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začatím zájazdu a to za podmienok stanovených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach

g) právo písomne oznámiť CK Xplora Travel, že zájazdu sa namiesto neho zú¬častní iná osoba uvedená v oznámení. Cestujúci tak môže urobiť v lehote 45 dní pred začatím zájazdu inak jeho právo zanikne. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového cestujúceho, že súhlasí s uzatvore¬nou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznáme¬nia sa v ňom uvedená osoba stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cstujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou cestujúceho vzniknú a to bezodkladne po oznámení cestovnou kanceláriou o vzniku a výške nákladov

h) právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v týchto všeobecných zmluvných podmienkach

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí:

a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov v zmluve o zájazde (podľa údajov v cestovnom doklade alebo v doklade totožnosti, na ktorý cestujúci pocestuje), bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované CK (napr. žiadosť o udelenie víz, fotografie a iné) a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.

b) Najneskôr pre nadobudnutím účinnosti zmluvy o zájazde informovať CK Xplora Travel o cudzej štátnej príslušnosti spolucestujúceho. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných a iných predpisov krajiny miesta zájazdu) na čerpanie zmluvne dohodnutých služieb.

c) Bezodkladne oznámiť CK dodatočné zmeny ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb ak sa považujú za zmenu podstatnej podmienky zmluvy o zájazde.

d) Riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu podľa platobných podmienok uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a preukázať to dokladom o zaplatení. Ak cestujúci neuhradí celkovú cenu zájazdu včas, CK Xplora Travel má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde.

e) Riadiť sa pokynmi CK Xplora Travel, pokynmi delegáta CK, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.). V prípade porušenia pokynov alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

f) Dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto odchodu. V prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb.

g) Po celý čas zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné právne predpisy krajín, do ktorých cestuje.

h) Zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť alebo obmedziť ostatných cestujúcich.

i) Uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

3. K základným povinnostiam CK patrí:

a) Poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu CK

b) Povinnosť mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku

c) Povinnosť v zákonnej lehote oznámiť cestujúcemu zrušenie zájazdu

d) Povinnosť poskytnúť primeranú pomoc cestujúcim v ťažkostiach bezodkladne. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania, alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu.

e) Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho.

f) CK je oprávnená uskutočniť počas zájazdu operatívne zmeny programu a poskytova¬ných služieb vynútené okolnosťami alebo ak zistí, že nebude môcť zabezpečiť program a služby podľa zmluvy. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, je CK povinná vrátiť cestujúcemu rozdiel ceny.

VII.ZMENY PODMIENOK ZMLUVY, ZRUŠENIE ZÁJAZDU ZO STRANY CK

1. CK Xplora Travel si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet cestujúcich (výhrada minimálneho počtu cestujúcich). Minimálny počet cestujúcich je pre všetky typy zájazdov stanovený počtom 6 cestujúcich, pokiaľ nie je určený individuálne pre každý zájazd v Zmluve a/alebo v online ponuke zájazdu iný počet cestujúcich. Pri nižšom počte prihlásených cestujúcich má CK právo zájazd zrušiť, najneskôr však 21 dní pred začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je CK povinná zaslať cestujúcemu oznámenie bez zbytočného odkladu.

2. CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podstatné podmienky zmluvy o zájazde. Ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná, CK bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za podstatnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa nepovažujú:

a) zmeny uvedené v článku V bod 19 všeobecných zmluvných podmienok

b) zmeny programu počas zájazdu ak je zabezpečený náhradný program alebo zmeny programu zájazdu z dôvodov, za ktoré CK Xplora Travel nezodpovedá alebo vzniknú zásahom vyššej moci

c) zmeny leteckých spoločností, trasy a času letov z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov

d) zmeny ubytovania za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej kategórie a v podobnej oblasti

e) nezabezpečenie sprievodcu CK a lokálnych sprievodcov

3. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, uvedie sa v návrhu aj nová cena. Cestujúci má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí cestujúci písom¬ne oznámiť CK do 5 dní od obdržania návrhu. Ak sa v tejto lehote cestujúci nevyjad¬rí, pokladá sa za to, že s navrhovanou zmenou zmluvy nesúhlasí.

4. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK tento rozdiel bezodkladne cestujúcemu vráti.

5. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. vojna, teroristický útok, štrajk, zemetrasenie a iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov napr. v súvislosti s udelením resp. neudelením víz a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti cestujúceho a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

VIII.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY

1. CK Xplora Travel môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností cestujúcim.

2. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, môže cestujúcemu ponúknuť iný zájazd v podobnej kvalite. Ak takýto zájazd ponúknuť nemôže, bezodkladne vráti cestujúcemu celú sumu, ktorú od neho dostala. Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, cestujúci má právo na primeranú náhradu škody.

3. Cestujúci má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy (stornovať účasť na zájazde). Môže tak urobiť bez udania dôvodu, z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany CK, alebo ak nesúhlasí so zmenou zmluvy o zájazde podľa čl. VI bod 3 týchto všeobecných zmluvných podmienok

4. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie povinností CK Xplora Travel, vzniká cestujúcemu povinnosť uhradiť CK zmluvnú pokutu a CK vráti cestujúcemu bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. Cestujúci doručí oznámenie o odstúpení od zmluvy CK písomne (aj v elektronickej forme). Za deň odstúpenia od zmluvy zo strany cestujúceho je považovaný deň, kedy bola od cestujúceho do CK Xplora Travel doručená písomná informácia (aj v elektronickej forme) o zrušení jeho účasti na zájazde. Výška zmluvnej pokuty je určená v závislosti od počtu dní zostávajúcich do začiatku zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb nasledovne:

a) 30 dní a menej – 100 % z ceny zájazdu

b) od 31 do 50 dní – 70 % z ceny zájazdu

c) od 51 do 90 dní – 50 % z ceny zájazdu

d) 91 dní a viac – 20 % z ceny zájazdu

V prípade ak je suma skutočne vzniknutých nákladov vyššia ako percentuálna výška zmluvnej ponuky, berie sa do úvahy vyššia suma vzniknutých nákladov na strane CK.

5. Ak sa cestujúci nedostaví na zájazd alebo zmešká odchod dopravného prostriedku alebo po¬čas zájazdu nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby. V prípade porušenia právnych predpisov (napr. pasových, colných a pod.) znáša cestujúci všetky následky na vlastné náklady.

IX.ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU

1. CK Xplora Travel zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len„porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5, cestujúci má právo a) vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených, b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať, d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5, odseku 6 alebo odseku 7. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa § 23.

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

15. CK sa zbavuje zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo po-rušením povinnosti, ak preukáže, že škodu nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb a že škoda bola spôsobená samotným cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis maior). V týchto prípadoch CK poskytne cestujúcemu bezodkladne pomoc.

16. Ak si cestujúci škodu spôsobil sám CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré cestovnej kancelárii poskytnutím pomoci cestujúcemu vznikli.

17. Pri riešení nárokov podľa tohto článku je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýchkoľvek nárokov, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah zníž.

X.REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. CK je povinná poskytnúť cestujúcemu také služby, ktoré sú dohodnuté v Zmluve o zájazde. Ak je rozsah alebo kvalita služieb nižšia ako tie, ktoré sú dohodnuté v zmluve, cestujúcemu vzniká právo na reklamáciu.

2. Cestujúci je povinný uplatniť právo na odstránenie chýb poskytovaných služieb bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u povereného zástupcu CK (delegát zájazdu) tak, aby CK mohla poskytnúť okamžitú nápravu. Zástupca CK (delegát zájazdu) je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď (pokiaľ je to v jeho kompetencii) alebo vo výnimočných prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. V prípade, ak nie je možné vybaviť reklamáciu okamžite, zástupca CK (delegát zájazdu) je povinný spísať s cestujúcim záznam o reklamácii s označením zájazdu, údajoch cestujúceho, dátumom a predmetom danej reklamácie. Podpis zástupcu CK (delegát zájazdu) alebo dodávateľa služby a cestujúceho slúži výhradne na overenie záznamu a nemá charakter súhlasu s obsahom záznamu. Cestujúci je povinný predložiť tento záznam CK pri uplatňovaní reklamácie.

4. Cestujúci musí uplatniť reklamáciu písomnou formou bezodkladne. Právo na reklamáciu cestujúcemu zanikne v prípade, že ju nevyužil do dvoch rokov od skončenia zájazdu alebo v prípade že sa zájazd neuskutočnil vôbec, odo dňa, kedy bolo plánované ukončenie zájazdu na základe Zmluvy o zájazde.

5. CK je povinná odpovedať na všetky reklamácie podané v súlade s vyššie uvedenými podmienkami písomnou formou najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

6. Škody a majetkové ujmy, ktoré sú súčasťou poistného krytia poisťovne a jej poistnej zmluvy alebo iné prípady, ktoré sú vyňaté z rozsahu poistného krytia sa nepovažuju za dôvod k reklamácii.

XI.POISTENIE

1. CK Xplora Travel odporúča všetkým cestujúcim do zahraničia mať uzavreté komplexné cestovné poistenie. To si môže cestujúci uzavrieť sám alebo môže mať poistenie zahrnuté v cene zájazdu. CK poskytne cestujúcemu informácie o komplexnom cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby a poistenie stornovacích poplatkov).

2. Ak cestujúcemu úraz alebo ochorenie neumožní vycestovať na zájazd a cestujúci neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu, resp. komplexné cestovné poistenie, cestujúci znáša sám všetky náklady spojené s jeho neúčasťou na zájazde.

3. Poistný vzťah vzniká medzi cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k cestujúcemu a CK neprísluší posu¬dzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

XII.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne CK a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou. (General Data Protection Regulation – GDPR).

2. Používaním webov www.xplora.sk cestujúci alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti CK a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch podľa požiadaviek Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou. (General Data Protection Regulation – GDPR).

3. CK sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi cestujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Cestujúci udeľuje CK Xplora Travel tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže cestujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Údaje, ktoré poskytne cestujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa zmluvných podmienok. Ak cestujúci potrebné údaje neposkytne, CK nie je povinná uzatvoriť zmluvu o zájazde ani poskytovať žiadne ďalšie služby. Pri objednávke sa cestujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácií je v rozpore so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

4. Prístup k osobným údajom cestujúceho na spracúvanie osobných údajov môžu mať okrem CK Xplora Travel a jej zamestnancov aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, sú to tranzitné krajiny a cieľové destinácie v zmysle uzatvorenej zmluvy o zájazde (letecké spoločnosti, poskytovatelia ubytovacích zariadení, prepravné spoločnosti, sprievodcovia, ambasády a veľvyslanectvá, spolupracujúce agentúry a lokálne cestovné kancelárie, poskytovatelia marketingových služieb, poskytovatelia účtovných služieb, advokátske kancelárie, orgány verejnej moci)

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je cestujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailovú adresu, číslo cestovného dokladu, dátum vydania, exspirácie a miesto vydania cestovného dokladu, národnosť, miesto narodenia, štát narodenia, adresu.

6. Ak cestujúci odmietne poskytnúť osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností CK alebo na základe zákona, CK nie je povinná uzatvoriť zmluvu o zájazde ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

7. Cestujúci odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu CK Xplora Travel zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách cestovnej kancelárie bez predchádzajúcej žiadosti cestujúceho na zaslanie takýchto správ a to na dobu neurčitú.

8. Cestujúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu s uvedením osobných údajov dotknutej osoby minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželá, aby CK Xplora Travel spracúvala osobné údaje.

XIII.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Cestujúci má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ARS“) obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva.

2. Cestujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CK na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o ARS.

3. Návrh je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený v čl. XIII bod 4, pričom právo voľby má cestujúci. Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

4. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

XIV.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Xplora Travel s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy zájazde.

2. CK je v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení poistená proti úpadku v poisťovni Generali Poisťovňa a.s., odštepný závod Európska Cestovná Poisťovňa (čislo poistnej zmluvy 2407230396). CK odovzdá cestujúcemu doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu.

3. Cestujúci súhlasí s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia služieb cestovného ruchu a pre akvizičnú činnosť. Doba platnosti súhlasu je stanovená osobitným zákonom, ktorý ustanovuje lehotu registrácie zmlúv. Odvolanie súhlasu je stanovené v rámci zákonných podmienok. Cestujúci zároveň prehlasuje, že je splnomocnený udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.

4. Cestujúci udeľuje súhlas CK Xplora Travel s.r.o. na vyhotovovanie obrazových (fotografických) a zvukovoobrazových (audiovizuálnych) záznamov obsahujúcich aj zobrazenie podoby alebo podobizne cestujúceho počas účasti na zájazde a súhlasí s použitím takýchto záznamov CK Xplora Travel s.r.o. v rámci, resp. na propagačných materiáloch CK Xplora Travel s.r.o. a ich šírením prostredníctvom komunikačných médií (vrátane internetu), a to bez obmedzenia územia, množstva použitia a spôsobu použitia. Uvedený súhlas sa udeľuje dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

5. Cestujúci potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že s uvedenými všeobecnými zmluvnými podmienkami súhlasí a prijíma ich v plnom rozsahu. Cestujúci vyhlasuje, že bol oboznámený o celkovej charakteristike zájazdu uvedého v aktuálnej ponuke na stránke www.xplora.sk (prípadne inou formou ponuky zájazdu na internete), rozsahu a kvalite ponúkaných služieb a tieto informácie považuje za dostačujúce pre uzavretie zmluvy o zájazde. Cestujúci potvrdzuje, že podpisom zmluvy od CK prevzal všetky doklady a podklady týkajúce sa zájazdu (informácie o cene zájazdu – vrátane povinných a nepovinných doplatkov a o jednotlivých položkách celkovej ceny zájazdu, podrobné informácie o zájazde ako aj doklad o poistení CK pre prípad úpadku). Poskytnutie týchto dokladov a podkladov k zájazdu sa zo strany Xplora Travel považuje za splnené, ak sú tieto doklady a podklady zaslané cestujúcemu elektronickou poštou.

6. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor výkonu dozoru.

7. Vzťahy medzi cestujúcim a CK, ktoré nie sú upravené zmluvou o zájazde sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

© 2024 CK Xplora Travel, all rights reserved | develop&design ranostaj.com
Whatsapp