Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Zásady spracovania osobných údajov

spoločnosti
Xplora Travel s.r.o.
so sídlom Hospodárska 56, 91701 Trnava, Slovensko
IČO: 52 218 562
DIČ: 2120934211
IČ DPH: SK2120934211
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43857/T. V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame Vaše osobné údaje a o Vašich právach s týmto súvisiacich.

Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme dôsledne a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR).

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Xplora Travel s.r.o. so sídlom Hospodárska 56, 91701 Trnava, Slovensko, IČO: 52 218 562 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43857/T.

Kontaktné údaje

Email: info@xplora.sk
Tel.č.: +421908163452

Predajný online systém cestovnej kancelárie Xplora Travel s.r.o. (ďalej aj „CK Xplora Travel“ alebo „prevádzkovateľ“) predstavuje informačný systém CK Xplora Travel dostupný objednávateľovi cez webovú stránku CK Xplora Travel – www.xplora.sk, prostredníctvom ktorého objednávateľ vytvára objednávku (Zmluvu o zájazde) a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje objednávateľa a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde. Prevádzkovateľom tohto informačného systému v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) je cestovná kancelária CK Xplora Travel.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb a plnení povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi prevádzkovateľovi svoje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo cestovného preukazu, číslo telefónu a e-mail. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy o zájazde. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie zmluvy o zájazde, ktorú objednávateľ uzatvára s prevádzkovateľom vytvorením objednávky na web stránke prevádzkovateľa alebo emailom.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia zmluvy o zájazde poskytnuté tretím stranám:

 • Prepravca
 • Poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, resp. iných služieb

Zdroje osobných údajov

Spracovávame údaje, ktoré nám odovzdáte napr. pri objednávke, uzavretím zmluvy o zájazde, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletteru. Väčšinou ide o

 • Meno, priezvisko a adresa, dátum narodenia, číslo cestovného preukazu
 • Email a telefónne číslo
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že si prehliadate naše webové stránky. Ide hlavne o:

 • cookies
 • webová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky
 • IP adresa
 • datum prístupu a doba prístupu
 • vyhľadávacie otázky
 • kód odpovede http a https
 • prenášané skupiny dát
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača
 

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zmluvných povinností prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná súvisí najmä s týmito činnosťami:

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o zájazde
 • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde
 • uzatváranie poistných zmlúv
 • účtovné a daňové účely
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
 • evidencia a archivovanie
 • správa zákazníckych účtov, riešenie podnetov a prípadných reklamácií
 

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely na základe súhlasu, kedy hlavným účelom spracúvania je ponúknuť informácie o našich aktuálnych produktoch a službách, prípadne o produktoch a službách našich obchodných partnerov, pričom tento účel spracúvania súvisí najmä s týmito činnosťami:

 • zasielanie obchodných oznámení a ponuka našich produktov a služieb
 • automatizované a manuálne spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely marketingu
 • zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach
 • realizácia súťaží a doručovanie výhier
 • hodnotenie spokojnosti

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb Xplora Travel s.r.o. a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

V rámci našej činnosti vykonávame aj tzv. profilovanie. Je to automatizované spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané automatické informačné systémy alebo webové aplikácie na účel kalkulácie ceny zájazdu a pod. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb.

Doba spracúvania osobných údajov

Súhlas ste udelili spoločnosti Xplora Travel s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom našej spoločnosti, Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí uvedenej doby 10 rokov budú Vaše osobné údaje vymazané. Ponechané budú len údaje podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prístup k osobným údajom

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

 • poskytovatelia ubytovacích zariadení
 • letecké a iné prepravné spoločnosti
 • sprievodcovia
 • ambasády a zastupiteľstvá
 • spolupracujúce agentúry a lokálne cestovné kancelárie
 • poskytovatelia informačných, marketingových a komunikačných služieb a hostingu
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí
 • poskytovatelia účtovných a právnych služieb
 • orgány verejnej moci
 • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov

Pri spracovaní Vašich osobných údajov na marketingové účely môžu mať prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby našej spoločnosti. Napríklad externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod obchodnej spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernice EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR) a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Práva dotknutých subjektov

 
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
 • Právo na výmaz V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo vzniesť námietku
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátanie profilovania
 • Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti Xplora Travel s.r.o., a to telefonicky na linke 0908163452, poslaním e-mailu na adresu info@xplora.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Xplora Travel s.r.o., Hospodárska 56, 91701 Trnava.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Spracovanie súborov cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení objednávateľa malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka prevádzkovateľa môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Web stránka prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení objednávateľa a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Objednávateľ môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude objednávateľ pri opakovanej návšteve web stránky prevádzkovateľa pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie web stránky prevádzkovateľa nemusia byť funkčné.

Súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zavriete Váš prehliadač a trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, pokiaľ neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia závisí na nastavení samotných cookie a nastavení vášho prehliadača)
Cookies delíme podľa funkcií na:

 • esenciálne – nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok
 • preferenčné – umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región) – tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie webovej stránky, ale zvyšujú jej praktickosť
 • analytické – pomáhajú nám s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach 
 • konverzné – potrebné pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov
 • sledovacie – v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov
 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti, to znamená, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@xplora.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje.

© 2024 CK Xplora Travel, all rights reserved | develop&design ranostaj.com
Whatsapp